Публічна оферта

про надання добровільної благодійної безповоротної допомоги

Загальна інформація

Ця оферта, адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб (далі іменовані «Благодійник») – відвідувачам сайту ГО “ТВОЇ КРОКИ”, в мережі Інтернет: http://tvoikroky.com/ (далі – Сайт), і є офіційною і публічною пропозицією ГО “ТВОЇ КРОКИ” (код ЄДРПОУ 45015462), в особі Голови правління Словік Оксана Миколаївна, що діє на підставі Статуту, укласти договір про благодійну безповоротну допомогу (далі – Договір), предмет та істотні умови якого вказані нижче:

1. Терміни та визначення:

Публічна Оферта – чинна пропозиція Організації, розміщена на Сайті, про надання благодійного пожертвування, звернена до необмеженого кола осіб, у тому числі Благодійника.

Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Організації через установи банків. Моментом Акцепту є дата здійснення грошового переказу та/або зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Організації.

Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником засобів у власність Організації для досягнення певних, заздалегідь обумовлених цілей діяльності, відповідно до Договору та Закону України «Про громадські об’єднання».

2. Предмет договору:

Предметом цього договору є безоплатна і добровільна передача Благодійником у власність Організації грошових коштів, шляхом здійснення добровільних пожертвувань на здійснення статутної діяльності Організації.
Предметом цього Договору не є отримання прямо чи опосередковано прибутку жодній зі сторін Договору.

3. Акцепт Оферти

Акцепт Оферти означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він ознайомлений зі Статутом Організації, який розміщений в електронному вигляді на Сайті Організації, він повною мірою усвідомлює і згоден з предметом Договору, з метою публічного збору пожертв і з правом Організації використовувати частину Благодійної пожертви Благодійника на адміністративні витрати Організації, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.

4. Благодійник і Організація

Благодійник і Організація, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту Договір вважається укладеним у письмовій формі. При цьому Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину, не означає його недійсність.

5. Права та обов’язки Організації:

5.1. Організація має право:
– Отримувати Благодійні пожертви і використовувати їх відповідно до предметів та умов цього Договору;
– Без погодження з Благодійником змінювати напрямки використання пожертви в межах Статутної діяльності Організації;
– Без погодження з Благодійником використовувати частину Благодійної пожертви на адміністративні витрати Організації, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.

5.2. Організація зобов’язана:
– У разі використання пожертви всупереч цілям цього Договору, повернути грошові кошти Благодійникові за його письмовою заявою.

6. Права Благодійника:

– Здійснювати контроль за цільовим використанням благодійного пожертвування;

7. Місце проведення публічного збору коштів:

Публічний збір пожертв проводиться на території будь-якої з країн світу. Безпосередня діяльність Організація, що стосується публічного збору пожертв за Договором, проводиться за місцезнаходженням Організації.

8. Термін збору коштів:

Публічний збір пожертвувань триває до моменту ліквідації Організації, якщо інший термін не буде визначений Організацією.

9. Порядок використання благодійних пожертвувань:

Використання зібраних за Договором Благодійних пожертв проводиться у відповідності з цілями діяльності Організації. Організація розпоряджається Благодійними пожертвами на власний розсуд. Отримані Організацією Благодійні пожертви можуть бути повернуті Благодійникові виключно у випадках, передбачених законодавством України. Відповідальність сторін за порушення цього Договору або порядку використання Благодійних пожертв передбачено вимогами чинного законодавства України.

10. Порядок загального доступу до фінансових звітів Організації:

Використання зібраних за Договором Благодійних пожертв проводиться у відповідності з цілями діяльності Організації. Організація розпоряджається Благодійними пожертвами на власний розсуд. Отримані Організацією Благодійні пожертви можуть бути повернуті Благодійникові виключно у випадках, передбачених законодавством України. Відповідальність сторін за порушення цього Договору або порядку використання Благодійних пожертв передбачено вимогами чинного законодавства України.

11. Всі витрати по сплаті сум (комісій), пов’язаних з перерахуванням і зарахуванням пожертвування, несе Благодійник.

12. Благодійник, шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він ознайомлений і згоден з умовами щодо збору та обробки персональних даних.

Шляхом Акцепту публічної оферти про надання благодійного пожертвування, що розміщена на Сайті ГО «ТВОЇ КРОКИ» в мережі Інтернет: https://tvoikroky.com/, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010, № 2297-VI надаю згоду ГО «ТВОЇ КРОКИ» (далі – Організація) на обробку та використання в установленому Порядку моїх персональних даних з метою реалізації статутної діяльності Організації, залучення осіб до діяльності відповідно до статуту Організації та законодавства України в обсязі, необхідному для реалізації наведеної мети обробки персональних даних.

До того ж, я згоден, що до моїх персональних даних може бути наданий доступ третім особам за їх запитом, за умови взяття зазначеними особами зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних», у порядку, передбаченому ст. 16 ЗУ «Про захист персональних даних».

13. Інші умови

Благодійник самостійно визначає розмір та термін (щомісяця) добровільного благодійного пожертвування.

Пожертва є добровільною та не підлягає поверненню.

Благодійник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при перерахуванні пожертви.

Контактна інформація

Якщо маєте питання щодо даної публічної оферти, в тому числі виникли запитання щодо обробки ваших персональних даних у зв’язку із Акцептом публічної оферти, Ви можете зв’язатися з нами, використовуючи інформацію нижче:

Громадська Організація «ТВОЇ КРОКИ»

сайт: https://tvoikroky.com/

електронна пошта: info@tvoikroky.com

контактна форма на нашому сайті: https://tvoikroky.com/contact